Deklaracja dostępności

Przedszkole w Otrębusach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole.otrebusy.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-13

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Umieszczone materiały video nie posiadają napisów dla osób głuchych
 2. Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 4. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu:

 1. Zwiększanie/zmniejszanie tekstu
 2. Styl czarno- biały
 3. Wysoki kontrast
 4. Negatywny kontrast
 5. Podświetlone tło
 6. Podkreślone linki
 7. Czytelna czcionka
 8. Odnośnik do FACEBOOKA przedszkola (prawy górny róg)

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację  sporządzono dnia 07-01-2021 r.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: pracownik sekretariatu
e-mail: sekretariat.otrebusy@gmail.com
lub skontaktować się z sekretariatem przedszkola: 22 7585556

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Przedszkole w Otrębusach mieści się przy ulicy Piaseckiego 2A w Otrębusach (za Szkołą Podstawową im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach). Do budynku prowadzi jedno wejście. Przy wejściu do budynku na terenie parkingu wydzielone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do budynku otwierane są ręcznie. Budynek nie posiada schodów. W całości jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy. Znajdują się dwie toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Skip to content