Polityka prywatności

Inspektor ochrony danych, Dane uczniów, pracowników i kontrahentów Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Sylwia Bober-Jasnoch

kontakt : iod.oswiata@brwinow.pl

Dane uczniów, pracowników i kontrahentów

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –RODO)

  1. Przedszkole w Otrębusach gromadzi i przetwarza dane osobowe dzieci, nauczycieli i pracowników samorządowych zatrudnionych w przedszkolu oraz innych osób związanych z działalnością przedszkola na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w celu realizacji obowiązków wynikających z tych aktów prawnych i realizacji celów statutowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Przedszkola w Otrębusach.
  3. Przedszkole co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Przedszkole nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. Przedszkole nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Przedszkola z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Przedszkola w sekretariacie.
  9. Przedszkole w Otrębusach gromadzi i przetwarza dane osobowe osób fizycznych, przedstawicieli kontrahentów i instytucji związanych z działalnością przedszkola na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO, tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba fizyczna, przedstawiciel kontrahenta lub instytucji oraz przedszkola.

Skip to content